Matkailu

Erityisesti Lapissa matkailuelinkeino on ollut viimeisten vuosikymmenien ja vuosien aikana voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen kohteena. Asianajotoimistomme on asiantuntijana mukana tässä kasvussa ja sen mukanaan tuomissa erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Matkailuelinkeinossa korostuu erityisesti kansainvälisen kaupan ja rajat ylittävien oikeudellisten kysymysten merkitys. Sopimukset laaditaan lähes poikkeuksetta englannin kielellä.

Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti lähinnä sulautumisten ja yrityskauppojen myötä. Nykyään suomalaisen yrittäjän sopijapuolena onkin usein suuri konserni, jolla on toimintoja useissa eri maissa. Tämä on tehnyt sopimisesta usein ”kasvotonta”, koska tällaisten yritysten kaupallinen henkilökunta ei enää entiseen tapaan osallistu sopimusten laadintaan, vaan sopimukset laaditaan konsernin lakiasiainosaston kanssa. Tämä on tuonut erilaisia ja eritasoisia ongelmia sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laadintaan. Myös alati monipuolistuva EU-oikeus ja muu kansainvälinen lainsäädäntö ovat tuoneet omat haasteensa matkailua koskeviin sopimuksiin. 

Kasvun myötä on ollut havaittavissa, että erityisesti suuremmat suomalaisen yrittäjän sopijapuolena olevat ulkomaiset yritykset pyrkivät asettamaan yhä vaativampia ehtoja keskinäisiin sopimuksiin. Tällaisten ongelmallisten ehtojen viime käteisenä tarkoituksena onkin pyrkimys siirtää sopimussuhteeseen liittyviä erilaisia vastuita yksinomaan suomalaiselle yritykselle. Jo sopimussuhteeseen sovellettava laki ja tuomioistuimesta sopiminen saattavat tulla hankaliksi neuvottelukysymyksiksi näissä sopimuksissa. Jokaisen yrittäjän tulisikin tuntea hyvin sopimuksen sisältö ennen sen allekirjoittamista, jotta vahingon sattuessa tai muissa erilaisissa tilanteissa sopimuksen ehdot eivät aiheuta ylitsepääsemättömiä sopimusperusteisia tai muitakaan yllättäviä taloudellisia vastuita suomalaiselle yritykselle. Joskus yritys voi allekirjoittamalla sopimuksen siihen enempää tutustumatta ottaa merkittäviä oikeudellisia riskejä kaupallisen voiton tavoittelussa Tällaisessakin tilanteessa on tärkeää, että yritys ainakin tunnistaa ottamansa riskit ja tekee sen siten tietoisesti.

Matkailupalvelujen tuottamisessa käytetään erittäin paljon myös alihankintaa. Tämän vuoksi myös sopimusketjuihin liittyvien oikeudellisten kysymysten hallinta on tärkeää matkailun parissa toimivalle yritykselle.

Kaikki mitä edellisen otsikon alla on lausuttu sopimuksista ja niiden laadinnasta sekä asianajajan ja asiakkaan yhteistyöstä soveltuvat myös matkailua koskevien sopimusten tekemiseen.