Työsuhteet ja työturvallisuus

Asianajajamme ovat hoitaneet useita työ-, virka- ja toimisuhteisiin liittyviä riitoja ja erimielisyystilanteita. Myös yritysten työturvallisuusasiat ja niitä koskevat oikeudenkäynnit kuuluvat painopistealueisiimme toiminnassamme.

Työsuhteita, virkasuhteita ja toimisuhteita koskevat erilaiset säännöstöt. Työsuhteita säätelee työsopimuslaki ja eri alojen työehtosopimukset. Virkasuhteita koskevat taas omat lainsäädäntönsä ja virkaehtosopimukset. Toimisuhteissa asioista voidaan sopia tietyissä tilanteissa yleisen sopimusoikeuden säännösten mukaisesti eikä niitä tällöin sido lähtökohtaisesti esimerkiksi työsopimuslain pakottavat säännökset. Tämän vuoksi jo työ-, virka- tai toimisuhteita solmittaessa on tärkeää tunnistaa se, mitä sopimustyyppiä ollaan tekemässä.

Erimielisyystilanteissa on tärkeää selvittää osapuolien väittämät tosiseikat ja pyrkiä ratkaisemaan tilanne neuvottelemalla ilman, että asiassa ajaudutaan turhaan oikeudenkäyntiin. Usein tämän tyyppisten riitojen taustalla on henkilösuhteiden tulehtuminen eikä asiaan välttämättä liity todellisia oikeudellisia ongelmia. Tämän vuoksi erimielisyystilanteissa asianajajan tulee kyetä hahmottamaan asian todelliset ongelmat ja kyetä neuvottelemaan myös ei-juridisilla argumenteilla silloin, kun siihen on syytä ja tarvetta.

Työturvallisuutta koskevia kysymyksiä sääntelee pääasiassa työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut alemman asteiset säännökset. Työturvallisuusasioissa on pitkälti kysymys yrityksen noudattamasta työturvallisuuskulttuurista ja sen nojalla itselleen laatimasta yrityksen toimintaa koskevasta omasta työturvallisuusohjeistuksesta. Työturvallisuusasioiden peruslähtökohtana tulee olla yrityksen laadukas ennalta ehkäisevä toiminta ja oman toimivan työturvallisuusjärjestelmän vakiinnuttaminen osaksi yrityksen toimintaa. Työturvallisuusasioissa on valvovalla viranomaisella myös merkittävä rooli yksittäistä asiaa selvitettäessä ja asiaa ratkaistaessa viime kädessä työturvallisuusrikoksena oikeudenkäynnissä. Asianajajan tulee tuntea hyvin järjestelmän toiminta ja osata avustaa asiakastaan kussakin erilaisessa tapauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.